Proudly serving cities near Al Khawr including:

  • Khawr Shaqiq
  • Al-Khaur
  • Al Khor
  • Khaur al-Mahanidah
  • Doha,
  • Abu Dhabi
  • Dubai
  • Sharjah

Varie-2